Algemene voorwaarden

De kracht in jezelf is opgericht door Ilse Van Ginneken gevestigd te Zandhoven en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0686.496.021 en richt zich op het coachen van kinderen, jongeren en ouders, evenals het organiseren van workshops, trainingen en lezingen.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

–  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst van of met ‘De kracht in jezelf’ en alle daarmee verband houdende handelingen en diensten, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek of in het inschrijvingsformulier wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

–  Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

–  ‘De kracht in jezelf’ is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal de klant hierover tijdig informeren.

Artikel 2 – Totstandkoming en duur van de overeenkomst

–  De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van het aanbod van ‘De kracht in jezelf’ door de klant en wordt gesloten voor een bepaalde duur.

–  Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

–  ‘De kracht in jezelf’ behoudt zich bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

–  ‘De kracht in jezelf’ zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met de klant overeengekomen afspraken.

–  De klant staat in voor tijdige en volledige verstrekking van alle voor de overeenkomst relevante informatie en voor de juistheid van deze informatie.

–  Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ‘De kracht in jezelf’, blijft de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door haar genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door ‘De kracht in jezelf’ verrichte prestaties baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie van deze prestaties.

Artikel 4 – Afspraken

–  Er is geen wachtruimte binnen de praktijk, dit betekent dat de ouder het kind naar de praktijk brengt en na afloop van de sessie weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coach-sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coach-sessie is er kort de gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat uw kind heeft gedaan.

–  Bij verhindering dient de klant een geplande afspraak minstens 48 uur op voorhand af te zeggen via mail, telefonisch of per sms, zodat de vrijgekomen tijd kan benut worden om anderen te helpen. Indien niet tijdig (min. 48 u op voorhand) geannuleerd wordt, behoudt ‘De kracht in jezelf’ zich het recht voor om de klant een administratieve kost van 30 € aan te rekenen. Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of mobiel nummer is uiteraard mogelijk.

Artikel 5 – Groepstrajecten

–  De data van de groepstrajecten liggen vast en worden via de website meegedeeld. Deze sessies kunnen niet verplaatst of geannuleerd worden door de klant, tenzij ‘De kracht in jezelf’ in een specifiek situatie anders beslist. Gemiste afspraken kunnen niet worden ingehaald door de klant en geven geen recht op terugbetaling.

–  ‘De kracht in jezelf’ is gerechtigd om de inhoud, plaats en tijd van een traject te wijzigen. ‘De kracht in jezelf’ zal de klant hierover tijdig informeren.

Artikel 6 – Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

–  ‘De kracht in jezelf’ is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming hiervoor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De kracht in jezelf kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 7 – Tarieven en betalingsvoorwaarden

–  De tarieven staan op de website vermeld en worden ook in de offerte duidelijk vermeld. De bedragen zijn steeds inclusief 21 % btw.

–  Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand op voorhand aangekondigd.

–  Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de klant inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (> kwartier), wordt er een afspraak gemaakt en de geldende tarieven van toepassing.

–  De betaling van een intake gesprek, een coach-sessie of een adviesgesprek gebeurt onmiddellijk na de sessie in cash geld of via elektronische betaalwijze.

–  Voor workshops, groepstrajecten en lezingen wordt een vooruitbetaling via overschrijving gevraagd. Hiervoor wordt de factuur elektronisch verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Tenzij anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst of uiterlijk voor aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

–  ‘De kracht in jezelf’ heeft het recht om de overeenkomsten met welomschreven en gefundeerde redenen op ieder moment te annuleren. De toekomstige betalingsverplichtingen komen alsdan te vervallen, en de klant heeft recht op restitutie van reeds betaalde maar nog niet geleverde prestaties.

–  In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van ‘De kracht in jezelf’, waaronder ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, is ‘De kracht in jezelf’ gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel haar prestaties op te schorten, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien ‘De kracht in jezelf’ op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt ‘De kracht in jezelf’ het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.

–  De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen.

–  Indien de klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit haar niet van haar openstaande betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van de klant worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

–  De coach-sessies, workshops, trainingen en lezingen worden uitgevoerd door Ilse Van Ginneken, volgens eigen wensen en inzichten. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultatenverbintenis. ‘De kracht in jezelf’ is slechts aansprakelijk indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een wezenlijke fout van ‘De kracht in jezelf’. Bovendien is ‘De kracht in jezelf’ niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade.

–  De aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag gelijk aan de voor die betreffende dienstverlening bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst is onderverdeeld in delen, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot de vergoeding die verschuldigd is voor dat deel van de overeenkomst.

–  Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

–  De website, logo’s, teksten, foto’s, namen, hand-outs, brochures en in het algemeen al de communicatie van ‘De kracht in jezelf’ zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ‘De kracht in jezelf’, hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

–  De door ‘De kracht in jezelf’ geleverde informatie en producten zijn uitsluitend bedoeld om door de klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.

–  De klant is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverd product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten openbaar te maken, te kopiëren in enige vorm of op enige wijze, of te verspreiden naar derden, al dan niet tegen betaling.

–  De bepalingen uit dit artikel 10 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

Artikel 11 -Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

–  ‘De kracht in jezelf’ is verplicht tot geheimhouding van door de klant verstrekte vertrouwelijke informatie via inschrijvingsformulieren, mails of tijdens gesprekken. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang.

–  Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder of verzorger.

–  ‘De kracht in jezelf’ behandelt persoonsgegevens van de klant overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving daaromtrent. De details staan uitgewerkt in de privacy-verklaring.

Artikel 12 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

–  Op alle afspraken tussen coachee, klant en ‘De kracht in jezelf’ is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen of betwisting, die verband houden met of die voortvloeien uit de gemaakte afspraken en overeenkomsten zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.