Privacy- en cookieverklaring

In dit document legt ‘De kracht in jezelf’ uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Het vormt aldus het algemene beleid van op vlak van gegevensverwerking. Lees deze “Privacy Policy” aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via deze website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking van de gegevens zelf.

1. Algemeen

‘De kracht in jezelf’ neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Ilse Van Ginneken, Bogaereweg 23 te 2240 Zandhoven en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0686.496.021

Voor vragen bij deze verklaring en het beleid kan u steeds contact opnemen met Ilse via ilse@dekrachtinjezelf.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’) van toepassing. Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’. Vanaf 5 september 2018 is de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 30 juli 2018’) van toepassing.

2. Wanneer en voor welke doeleinden

‘De kracht in jezelf’ verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, een beroep doet op onze diensten, wanneer u zelf gegevens aan ons verstrekt en wanneer u met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de dienstverlening die we voor u uitvoeren.

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

3. Welke persoonsgegevens

Wij maken onderscheid in de persoonsgegevens die wij verwerken naar type contact. Per type contact verwerken wij de volgende gegevens:

Van kinderen, jongeren en hun ouders, vertrouwenspersonen, voogden / klanten

Naam en voornaam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Afspraken

Betalingsgegevens zoals IBAN-nummer

Details over de uitgevoerde dienstverlening, besproken zaken en planningen

Verslagen van IQ test, didactisch- en ontwikkelingsonderzoek

Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Van leveranciers

Naam en voornaam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Bedrijfsgegevens (ondernemingsnummer, vestigings- en postadres, postcode en woonplaats)

Betalingsgegevens zoals IBAN- en BTW nummer

Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Bezoekers website

‘De kracht in jezelf’ kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier en cookies:

Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;

Contactinformatie die aan ons wordt verstrekt door de bezoeker zelf: e-mailadres en telefoonnummer;

Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

4. Hoe verzamelt ‘De kracht in jezelf’ uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling. Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Gegevens over u bij derden kunnen enkel opgevraagd worden mits uw toestemming.

5. Duur van de bewaring van de gegevens

De persoonsgegevens worden door ‘De kracht in jezelf’ bewaard voor zo lang als wettelijk vereist en in ieder geval niet langer dan voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

6. Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door ‘De kracht in jezelf’ verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel enkel aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt uitsluitend plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen U en ‘De kracht in jezelf’ uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting dat voorschrijft.

7. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘De kracht in jezelf’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan hiervoor een gedagtekend en ondertekend verzoek richten tot ‘De kracht in jezelf’, Bogaereweg 23 te 2240 Zandhoven of een e-mail voorzien van een elektronische handtekening sturen naar ilse@dekrachtinjezelf.be.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven. Er zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

8. Gegevensbeveiliging

‘De kracht in jezelf’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

9. Website bezoek en cookie policy

Er worden voorlopig geen cookies gebruikt op deze website.

10. Disclaimer

De informatie op onze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de site staat. ‘De kracht in jezelf’ kan niet garanderen dat de website ten allen tijde foutloos en ononderbroken functioneert. ‘De kracht in jezelf’ wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. ‘De kracht in jezelf’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die externe bronnen dan wel het functioneren van die externe sites/bronnen. Tevens kan ‘De kracht in jezelf’ niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens omgaan.

Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden met als doel te verspreiden of vermenigvuldigen om daar eigen gewin mee te behalen. Alleen voor eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan. ‘De kracht in jezelf’ behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

11. Wijzigingen

‘De kracht in jezelf’ houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

 

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 21 december 2022.